Zapytanie ofertowe nr 2/RPOWL/1.2 dot.: Dostawa urządzeń mobilnych

Zapraszamy do udziału w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie dostawcy urządzeń mobilnych.

 

Urządzenia zostaną zakupione przez EMBIQ Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Platforma sensoryczna do zastosowań w Internecie Rzeczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2.). 

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
Dokumenty te są dostępne do pobrania poniżej:
>>Zapytanie ofertowe<<
Załączniki:
>>Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych<<
>>Formularz oferty<<

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 16/12/2017 pocztą na adres naszej firmy: EMBIQ Sp. z o. o., ul. Władysława Kunickiego 82, 20-412 Lublin lub za pomocą komunikacji e-mail na adres info@embiq.com.