Zapytanie ofertowe na zaangażowanie członka zespołu badawczego - Designer

Zapraszamy do udziału w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie członka zespołu badawczego - Designera. 

 

Procedura zostaje przeprowadzona w związku z realizacją projektu Platforma sensoryczna do zastosowań w Internecie Rzeczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2.). 

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami. 
Dokumenty te są dostępne do pobrania poniżej:
>>Zapytanie ofertowe<<
Załączniki:
>>Formularz oferty i oświadczenie o braku powiązań kapitałowych<< 

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 26/07/2018 pocztą elektroniczną na adres: info@embiq.com.